اين داستان براساس واقعيت است

تقديم به همه ي اونايي كه دردعشقوچشيدن